RODO

Firma Centrum Rozwoju Kariery Piotr Miernik ma obowiązek chronić udostępnione lub powierzone jej dane osobowe. Otrzymane dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej. Informujemy, że priorytetem dla nas jest aby wszelkie dane były chronione przed utratą, ujawnieniem, dostępem osób trzecich lub niewłaściwym wykorzystaniem.

Administratorem podanych danych osobowych jest Centrum Rozwoju Kariery Piotr Miernik, ul. Langiewicza 60, 43-300 Bielsko-Biała tel. 531 448 203, e-mail: kontakt@centrumkariery.biz.pl.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym” iż:

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na kontakt ze strony Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust 1 lit. a RODO), w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych usług (podstawa prawna z art. 6 ust 1 lit. b RODO), wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących działalność Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. dochodzenia ewentualnych roszczeń, wewnętrznych celów administracyjnych oraz w celach marketingowych dotyczących usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby skorzystać z usług.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż w okresie wykonywania ww. umowy lub realizacji innych celów, określonych powyżej, a po tym czasie mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawniania ewentualnych roszczeń, chyba że z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie obowiązek dłuższego przetwarzania tych danych. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania; zgodę może Pani/Pan wycofać w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, m.in. kancelariom prawnym , dostawcom usług IT, biurom rachunkowym, podmiotom, z którymi podpisane zostały umowy na realizację projektów współfinansowanych z EFS, a także innym podmiotom i organom, jeżeli są uprawnione do ich pozyskiwania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

6. Na zasadach określonych w RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Ponadto, na zasadach określonych w RODO, w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych, może zostać w przyszłości ponowiony i zaktualizowany w odniesieniu do konkretnej usługi, z której dana osoba zamierza skorzystać; dotyczy to w szczególności usług współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.