Razem łatwiej

Cel projektu

Celem projektu będzie zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 80 osób biernych zawodowo z tzw. kategorii NEET i pracujących w wieku 18-29 lat z woj. małopolskiego i śląskiego znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez dopasowane do ich potrzeb instrumenty i formy aktywizacji edukacyjno-zawodowej. W ramach projektu 80 osób otrzyma dostosowane do potrzeb, zindywidualizowane, wysokiej jakości wsparcie w zakresie aktywizacji edukacyjno-zawodowej.

Wartość projektu: 1 007 223,14 zł
Projekt realizowany w ramach POWER 1.3.1
Okres realizacji projektu: 1.03.2019 r. – 28.02.2021 r.

Zapisując się do projektu możesz liczyć na:

 • Diagnozę zawodową i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Wsparcie w postaci kursów kwalifikacyjnych i kompetencyjnych oraz staży zawodowych
 • Doradztwo i dotacje na rozpoczęcie działalność gospodarczej
 • Wsparcie towarzyszące – zwrot kosztów dojazdów na zajęcia oraz zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi
 • Dostosowaną do Twoich potrzeb i możliwości formę udziału w projekcie.

Rekrutacja

Kto może wziąć udział w projekcie? Możesz przystąpić do projektu, jeżeli spełniasz poniższe warunki:

 • Jesteś osobą w wieku 18-29 lat.
 • Mieszkasz na terenie woj. śląskiego lub małopolskiego.
 • Należysz do jednej z poniższych grup:
  – osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
  – osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
  – osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno‐wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
  – osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
  matki przebywające w domach samotnej matki,
  – osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
  – osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  – osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

a dodatkowo:

 • Jesteś osobą bierną zawodowo (nie pracujesz), nie uczysz się stacjonarnie i nie szkolisz (należysz więc do tzw. kategorii NEET) lub
 • Pracujesz ale Twoje wynagrodzenie miesięczne nie przekracza płacy minimalnej (która obecnie wynosi 2 600 zł brutto, czyli ok. 1920 zł „na rękę”), należysz więc do grupy tzw. ubogich pracujących

Kryteria premiujące do udziału w projekcie:

 • miejsce zam. (tereny wiejskie, miasta 10-20 tyś. – 1 pkt., tereny miejskie pow. 20 tyś. – 0 pkt.)
 • płeć (kobieta – 1 pkt., mężczyzna – 0 pkt.)
 • niepełnosprawność (tak – 1 pkt., nie – 0 pkt.)
 • bariery finansowe, czasowe, psych.-społ.: opieka nad osobom zależną, wysokość dochodów na 1 os. w gospodarstwie domowym do 500 zł, przebywanie w gospodarstwie domowym z os. niepracującymi (tak – 1 pkt. za każdą, nie – 0 pkt.)

Biuro projektu
ul. Dąbrowskiego 3/14
32-600 Oświęcim
Czynne poniedziałek – piątek w godz. 8-16

Informacja i rekrutacja
tel.: 513 865 580

Nic nie znaleziono.